Izobraževalni program Kateheza Dobrega pastirja I

 

Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, kulturo in versko dejavnost
Akademija Mericianum
Ulica J. Turnograjske 8
1000 Ljubljana
e-naslov: katehisti.kdp@gmail.com
splet: http://localhost/ursulinke/kateheza-dobrega-pastirja/

 

RAZPIS

za izobraževalni program kateheza dobrega pastirja I

za delo z otroki v starosti od 3 – 6 let

 

 

Program je namenjen

Staršem, duhovnikom, katehistom in vsem, ki želijo spoznati kako na preprost način posredovati velike skrivnosti krščanske vere majhnim otrokom in skupaj z njimi vstopiti v Božje kraljestvo.

Kateheza Dobrega pastirja upošteva otrokove verske zmožnosti in črpa vsebino iz Svetega pisma in katoliške liturgije.

 

Kje bo potekal

Program bo potekal v Ljubljani, Plečnikov trg 2a.

 

Kdaj

2017                                                           2018

9.-10. september                                        13.-14. januar

7.-8. oktober                                               10.-11. februar

11.-12. november                                       10.-11. marec

9.-10. december                                         7.-8. april

                                                                    izpit

 

Obseg programa

Skupni del programa obsega 160 ur in vključuje: predavanja, individualne in skupinske vaje, praktične predstavitve posameznih tem.

Osebno delo vključuje: izdelavo lastnega priročnika, izdelavo materialov, branje strokovne literature, opazovanja kateheze v atrijih. V času programa udeleženec opravi kratko prakso v izbranem atriju, po končanem skupnem programu pa še celoletno prakso v atriju.

Izobraževalni program KDP I je zaključen, ko kandidat opravi vse obveznosti, ki jih zahteva program in uspešno izpelje eno srečanje v atriju ob prisotnosti voditelja KDP.

Kandidatom se podeli potrdilo o opravljenem programu KDP I.

 

Izvajalci

Tanja Kuclar in s. Darjana Toman s sodelavkami in gosti iz tujine.

 

Vpis

Izpolnjeno PRIJAVNICO s prilogami navedenimi na prijavnici, pošljite najkasneje do 31. 5. 2017 na naslov: Uršulinski zavod, Akademija Mericianum, Ul. J. Turnograjske 8, 1000 Ljubljana.

Po prijavi in plačilu are se sklene pogodba med kandidatom in Uršulinskim zavodom.

 

Cena

Stroški izobraževalnega programa znašajo 700 €, vključno z ddv. Udeleženec programa ob vpisu vplača na transakcijski račun znesek v višini 220 € kot potrditev prijave (ara), preostali del pa lahko poravna v treh obrokih, najkasneje do 5.4.2018, svoj predvideni načrt plačevanja priloži prijavnici. Vplačila se nakazuje na Uršulinski zavod, TRR pri NLB št. SI56 0201 0025 9049 427, namen nakazila: KDP I ter ime in priimek udeleženca, sklic: 2017-2018.

Prvega obroka (ara) se ne vrne, četudi bi kandidat kasneje odstopil od pogodbe in ne nadaljeval izobraževalnega programa.

 

Diploma

Diplomo podeljuje Akademija Mericianum tistim kandidatom, ki uspešno opravijo vse obveznosti izobraževalnih programov KDP I, KDP II in KDP III. Z diplomo prejmejo naziv katehist KDP.

Diploma ni javno veljavni dokument.

 

Informacije

s. Darjana Toman: tel. 041 901 147; e-naslov: darjana.toman@rkc.si


Slovenski katehetski urad podpira dejavnost na področju Kateheze Dobrega pastirja
(dopis št. 60/2007, z dne 26.04.2007).